Accountmanager 'Westpunt'

Geplaatst op 13.07.2018
 • Overheid & Non-profit
 • West-Vlaanderen
 • Onbepaalde duur
 • Ervaring vereist
 • Voltijds

Solliciteer voor deze job

 • via mail
 • per brief

Omschrijving

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen geeft uitvoering aan het sociaaleconomisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie, zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien. De activering van bestemde, onderbenutte bedrijfsgronden is een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid.  

Voor de ruimtelijke - economische versterking binnen het team Data, Studies & Advies gaat de POM West-Vlaanderen over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een

ACCOUNTMANAGER ‘WESTPUNT’

Functiecontext

De Provincie heeft de ambitie om een uniek aanspreekpunt, een ‘one Stop Shop’, Westpunt, aan te bieden aan de ondernemers in West-Vlaanderen waar zij terecht kunnen met hun diverse vragen en problemen.

Dit accountmanagement kent een proactieve benadering naar ondernemers toe, voornamelijk vanuit een meer ruimtegebonden en ruimtebehoevende problematiek, waarbij ondernemers eveneens op de hoogte worden gebracht van alle actieterreinen waarin de POM West-Vlaanderen actief is.
De dienstverlening van Westpunt gebeurt in nauwe samenwerking met diverse betrokken partners, zoals lokale besturen, sociale partners, werkgeversorganisaties, intercommunales …

De functie van accountmanager ‘Westpunt’ situeert zich in het team Data, Studies & Advies, dat sociaal- en ruimtelijke economische data verzamelt, analyseert, verspreidt en continu actualiseert. De accountmanager rapporteert aan de algemeen coördinator ‘Data, Studies & Advies’ van de POM West-Vlaanderen.

Net als vele provincies wordt West-Vlaanderen al geruime tijd geconfronteerd met zowel een nijpend tekort aan bedrijventerreinen als het verouderen, vervallen en in ongebruik raken van bedrijventerreinen. Vanuit de frequente zoektocht van bedrijven naar beschikbare gronden voor vestiging, herlokalisatie en/of uitbreiding en vanuit de vaststelling dat greenfieldlocaties heel schaars zijn alsook het feit dat op bedrijventerreinen nog vaak percelen onbenut blijven, is het besef gegroeid dat het optimaal benutten van de bestaande voorraad aan bedrijventerreinen een absolute prioriteit is. Activering van onbenutte bedrijfsgronden, zuiniger ruimtegebruik en beter beheer van nog niet beheerde bedrijventerreinen zijn een aantal recente beleidsinitiatieven die een oplossing bieden voor deze ruimtelijke knelpunten.

Resultaatgebieden
• Je zorgt voor een pro-actieve benadering van bedrijven met potentiële en pertinente vraagstukken i.v.m. de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld vergunningen, bedrijfsclusters …), waarbij je na contact deze vragen nader onderzoekt en je de bedrijven in contact brengt met de juiste personen in het expertennetwerk binnen en buiten de POM. Je deelt de expertise met gemeentebesturen en bouwt een netwerk uit in relatie met bestaande organisaties en ondernemers.
• Je werkt mee aan de Vlaamse opdracht ‘Niet-beheerde bedrijventerreinen’, met als doel de redenen na te gaan van het onbenut zijn van niet-beheerde industriegronden en relaties uit te bouwen met alle stakeholders van deze opdracht. De actualisering van de databank van bedrijventerreinen en de voortgangsbewaking ten aanzien van alle gemeenten is eveneens begrepen in deze opdracht.
• Je werkt mee aan de activering van onbenutte bedrijfsgronden in overleg met de provinciale dienst ruimtelijke planning en in samenwerking met streekintercommunales, en volgt specifieke cases/projecten op en je zorgt voor rapportering en verslaggeving.
• Je biedt ondersteuning aan de provinciale dienst ruimtelijke planning en het provinciaal beleid inzake ‘Zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen’: organiseren van overlegmomenten, verslaggeving, onderzoek naar en contactname met vertegenwoordigers van goede praktijkvoorbeelden ter zake in binnen- en buitenland.
• Je staat in voor de optimale informatiedoorstroming en communicatie zowel intern als extern. Dit omvat onder meer organiseren van overleg naar aanleiding van een specifiek dossier, rapporteren aan diverse actoren binnen en buiten de POM en verantwoording afleggen over de voortgang van dossiers.

Jouw profiel

 • Je beschikt over voldoende kennis omtrent gegevensverwerking (Excel, Acces), koppeling van databanken, dataontsluiting en voorstellingswijzen; kennis van GIS-software en -beheer is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met overleg, onderhandelen en bemiddelen en beschikt over voldoende empathisch vermogen.
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, bent een netwerker met commerciële feeling die goesting heeft om vragen van ondernemers aan te pakken.
 • Je bent klantgericht en diplomatisch ingesteld en gaat (creatief) op zoek naar manieren om de klantentevredenheid te verhogen.
 • Je bent een teamplayer bij wie het gezamenlijk resultaat voorop staat.
 • je bent leergierig en kan je snel inwerken in de toepassing en interpretatie van diverse regelgeving (vergunningen).
 • Je beschikt over sterke planmatige en organisatorische vaardigheden en bent zelfstandig en nauwgezet.
 • Je bent flexibel ingesteld, zowel naar taken als naar werkomstandigheden (o.a. occasioneel avond- en weekendwerk).
 • Kennis van of ervaring met marketing en vastgoed is een pluspunt.
 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden  voor de functie.

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten.
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

-    Minstens voldoen aan de diplomavereisten die gelden voor niveau B in de Vlaamse lokale besturen (bachelordiploma of gelijkgesteld - voor verdere details zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013 (Ministeriel Besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11 §2 2e lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).
-    Relevante werkervaring zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Ons aanbod

Selectieprocedure
1. Screening van de kandidaten op basis van de kandidatuurstelling en het curriculum vitae. Kandidaten dienen hun kandidatuurstelling voldoende te motiveren en een beschrijving aan te tonen van het verband tussen de te solliciteren functie en hun persoonlijkheid, competenties, diploma’s en/of werkervaring.
2. Computergestuurde proef (weging 50) waarbij de visie, kennis en/of vaardigheden worden getest  (inhoudelijke vragen, casestudie, visie-of interpretatievraag…).
De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor de computergestuurde proef.
3. Assessmentproef waarbij wordt nagegaan of de kandidaten over voldoende capaciteiten beschikken die beantwoorden aan het functieprofiel. Deze test wordt afgenomen door een extern bureau.
    De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend.
4. Mondelinge proef (weging 50), waarbij aan de hand van een interview het curriculum vitae wordt besproken en afgetoetst ten opzichte van de functie, waarbij wordt gepeild naar de persoonlijkheid van de kandidaten, de motivatie van de kandidaten voor de functie en naar de geschiktheid van de kandidaten voor de functie. Er kan eveneens verdere vraagstelling gebeuren omtrent de computergestuurde proef.

De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor de mondelinge proef.

Na de selectieprocedure wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt. De geslaagde kandidaten zullen volgens deze rangschikking worden voorgedragen met voorstel tot indienstneming.

De computergestuurde proef zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 12 september 2018.  
De datum voor de assessmentproef zal later worden vastgelegd.  
De mondelinge proef zal plaatsvinden op donderdag 27 september 2018 (namiddag/vooravond).

Aard en plaats van de tewerkstelling

Het gaat om een contractuele tewerkstelling op voltijdse basis van onbepaalde duur met een inwerktijd van één jaar. De plaats van tewerkstelling is in het Ondernemerscentrum Brugge (Jan Van Eyckplein 2).   

POM West-Vlaanderen biedt het volgende:
- verloning volgens de graad van hoofddeskundige met bezoldiging in de weddeschaal B4-B5 met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit; maandelijkse brutowedde aan huidige index (juli 2017) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal B4: min. € 2.782  - max. € 4.149 (0-23 jaar anciënniteit).
- gevarieerde jobinvulling die inspeelt op concrete behoeftes van ondernemers en in een inspirerende werkomgeving.
- mogelijkheden voor continue bijscholing & zelfontplooiing en participatie aan studiedagen zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen van het thema.
- een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.

Wervingsreserve
Er wordt een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aangelegd gedurende twee jaar.

 

Kandidaturen

Geïnteresseerden zenden per brief hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar: POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries/Brugge of via e-mail.

Meer informatie www.pomwvl.be/vacatures of via tel. 050 14 01 62

De kandidaten beschrijven via hun kandidatuurstelling de relevantie van hun persoonlijkheid, competenties, diploma en/of hun werkervaring voor de functie. Om ons rekruteringsproces te optimaliseren verzoeken wij u om ons mee te delen via welk kanaal u kennis hebt genomen van de vacature.

Solliciteer voor deze job

 • via mail
 • per brief